1. TARAFLAR

İşbu Alıcı Üyelik Sözleşmesi (“Alıcı Sözleşmesi”), Halkali Istasyon Mah. Sarigül Sok. No.16 34303 Kücükcekmece / Istanbul

adresinde mukim Online Mağaza Akbaba Sanayi Ticaret

(“ONLİNE MAĞAZA”) ile Websitesi’nde üye olan Alıcı arasında, Online Mağaza tarafından Websitesi’nde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden “Alıcı” tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Alıcı, Alıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

2. TANIMLAR

Hizmet/Hizmetler: “Alıcı” üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “ONLİNE MAĞAZA ” tarafından ortaya konulan uygulamalar.

Kullanıcı / Kullanıcılar: “Websitesi”ne erişen gerçek ve tüzel kişiler.

Websitesi: www.realgold.com.tr alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen “ONLİNE MAĞAZA”in işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen “Hizmetler”ini sunduğu web Websitesi.

Üye/Üyeler: “Websitesi”ne üye olan ve “Websitesi”nde yer alan içerik, uygulama ve “Hizmetler”den yararlanan gerçek ve tüzel kişiler.

Alıcı: “Websitesi” üzerinde “Satıcı” tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi “Üye”.

Satıcı: “Websitesi” üzerinde mal ve/veya hizmet satışa arz eden tüzel kişi “Üye”.

Sanal Mağaza: “Satıcı”ların, kendileri tarafından sağlanan birden fazla mal ve/veya hizmete ilişkin ilanları kendileri için özel olarak ayrılan bir bölümde yayınlayabilme imkanına ve “ONLİNE MAĞAZA” tarafından belirlenen diğer imkanlara sahip olabilecekleri, detaylı özellikleri “Websitesi”nin ilgili bölümünde belirtilen ve “Websitesi” üzerinden sağlanan “Hizmet”.

Üye Sayfası: “Alıcı”nın”Websitesi”de yer alan çeşitli uygulamalardan ve “Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece “Alıcı” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen “Alıcı” üyeye özel sayfa.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, “Websitesi”nde “ONLİNE MAĞAZA” tarafından sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden “Alıcı” tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

İşbu sözleşmenin kapsamı ise,”Websitesi”de yer alan tüm “Hizmet”, uygulama ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup “Websitesi”de ” ONLİNE MAĞAZA ” tarafından sağlanan “Hizmetler”e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, tüm “Üye”lere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin “Alıcı” tarafından kabulü ile “Alıcı” “Websitesi”de yer alan ve yer alacak olan ” ONLİNE MAĞAZA ” tarafından yapılan “Hizmetler”e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, “Üye”lere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. “Alıcı”lık statüsünün kazanılması için, “Alıcı” üye olmak isteyen “Kullanıcı”nın “Websitesi”de bulunan üyelik formunu Online Mağaza Kullanım Sözleşmesi’ni onaylayarak, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun ” ONLİNE MAĞAZA ” tarafından değerlendirilerek onaylanması ve üye olmak isteyen “Kullanıcı”nın gerçek kişi ise 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Alıcı’ya bildirilmesi ile “Alıcı”lık statüsü başlamakta ve böylece “Alıcı” işbu sözleşme ve “Websitesi”nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu üyelik şartlarını gerçeğe uygun olarak sağlamayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat “Kullanıcı” sorumludur. “Alıcı”lık hak ve yükümlülükleri sadece “Alıcı”lık başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup “Alıcı” kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. “Alıcı”lık hak ve yükümlülüklerinin hangi gerçek veya tüzel kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin ” ONLİNE MAĞAZA “ten talepte bulunması halinde ” ONLİNE MAĞAZA “, ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir “Hizmet” için en son ” ONLİNE MAĞAZA “e ödeme yapan gerçek veya tüzel kişinin ilgili üyelik hesabının “Alıcı” hak ve yükümlülüklerine sahip olduğunu kabul edecek ve bu doğrultuda işlem yapacaktır; böyle bir durumda ” ONLİNE MAĞAZA “in üyelik bilgileri, üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu madde içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır.

4.2. “Alıcı” “Websitesi” üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde “Websitesi”ndekiler de dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak ” ONLİNE MAĞAZA “in herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.4. “Alıcı”, “Websitesi”ne kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin “Websitesi” üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, hak ihlaline sebep olmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak ve yetkilerin kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. “Alıcı”, “Üye” ve “Kullanıcı” statülerinde iken “Websitesi” üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu sözleşmenin hükümlerine, “Websitesi”nde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, “Websitesi” üzerinden kendisi tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerde reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve usule ilişkin işlemleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. “Alıcı”nın “Websitesi” dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.6. ” ONLİNE MAĞAZA “, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde “Alıcı”nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer kullanıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer kullanıcılara iletilebilecektir.

4.7. “Alıcı”nın “Alıcı Üye Profili Sayfası”na erişmek ve “Websitesi” üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, “Alıcı” tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen “Alıcı”nın sorumluluğundadır. “Alıcı”, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. ” ONLİNE MAĞAZA “, “Websitesi”nin herhangi bir şekilde hukuka aykırı kullanımına ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda “Websitesi”nin her türlü kullanımına ve “Websitesi” üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve “Websitesi” üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir.

 • “Websitesi”nin “Alıcı” veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;
 • “Websitesi”nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
 • Yanlış bilgiler kullanılarak veya başka bir kullanıcının bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgâh adresi, e-posta adresi, iletişim, ödeme ve hesap bilgileri vermek suretiyle gerçek olmayan kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesaplar üzerinden hukuka aykırı şekilde Websitesi’nin işbu kullanım koşulları ya da üyelik sözleşmesi ve ekleri kapsamında veya kapsamı dışında kullanılması, başka bir kullanıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması veya hesap oluşturulması,
 • Websitesinin her türlü yasadışı ya da hile amacı ile kullanılması,
 • Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dâhil olmak üzere telif hakkı alınmış, hukuken korunan veya “Websitesi”‘ye ya da 3. şahsa ait içeriğin tamamını veya bir kısmını sahibi olmadan veya izinsiz kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, iletilmesi, yerine yenisinin yerleştirilmesi;
 • Herhangi bir işlemin fiyatını manipüle etmek ya da diğer kullanıcıların işlemlerine müdahale edilmesi;
 • Yorum ve puanlama sistemlerinin Websitesi dışı amaçlar için ve kullanılma amaçları dışında kullanılması (Websitesi’ndeki yorumları Websitesi dışında yayınlamak gibi);
 • Zincir mektup veya istenmeyen e-posta (spam) yayılması;
 • Virüs veya Websitesi’ne, Websitesi’nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
 • “Kullanıcı”lar hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilgi toplanması;
 • “Websitesi” tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükle…
 • ” ONLİNE MAĞAZA “in önceden yazılı iznini alınmaksızın, “Websitesi” üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde “Websitesi”nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması;

İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında “Websitesi”nin ve “Websitesi” üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; ” ONLİNE MAĞAZA “nın  ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.9 ” ONLİNE MAĞAZA “, “Alıcı” tarafından “Websitesi”ne beyan edilen “Üye/Kişisel” bilgilerini, Gizlilik Politikasına uygun olarak, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve “Websitesi”nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler, reklam, pazarlama ve sair ticari iletişim faaliyetleri amacıyla kendisi ya da iş ortakları adına kullanabilir ve saklayabilir ve paylaşılabilir. “Alıcı”, bilgilerinin ” ONLİNE MAĞAZA ” tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. ONLİNE MAĞAZA söz konusu bilgilerin güvenli şekilde saklanması için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Alıcı kişisel bilgileri üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahip olacaktır.

4.10 “Alıcı”; kendisi tarafından “Websitesi”ne sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, Truva atı, vs. gibi “Websitesi”nde veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Alıcı, Websitesi üzerinden sunulan hizmetleri ONLİNE MAĞAZA bilgilerini ve ONLİNE MAĞAZA ‘in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının bu hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı ONLİNE MAĞAZA ‘dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

ONLİNE MAĞAZA ‘in, ONLİNE MAĞAZA Hizmet’leri, ONLİNE MAĞAZA bilgileri, ONLİNE MAĞAZA telif haklarına tabi çalışmalar, Online Mağaza ticari markaları, ONLİNE MAĞAZA ticari görünümü veya Websitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

” ONLİNE MAĞAZA “, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda “Websitesi”nde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, “Alıcı” üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ONLİNE MAĞAZA  işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Alıcı tarafından ONLİNE MAĞAZA ‘den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ONLİNE MAĞAZA ‘in makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. ONLİNE MAĞAZA KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

“Alıcı”, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ” ONLİNE MAĞAZA ‘in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, ” ONLİNE MAĞAZA “i yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. BÜTÜNLÜK

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

11. BİLDİRİM

Alıcı’lar, ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Websitesi’nde yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Websitesi’ni bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Alıcı’nın sorumluluğundadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA FORMU

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formu (“Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formu”) ile ONLİNE MAĞAZA olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, ONLİNE MAĞAZA  ile paylaştığınız Kişisel Verilerinizin işlenme amacı, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

KVKK gereğince, ÜYELİK SÖZLEŞME’si dahil sair kanallar vasıtasıyla ONLİNE MAĞAZA  ile yazılı, sözlü veya elektronik şekilde paylaşmış olduğunuz Kişisel Verilerinizi ONLİNE MAĞAZA , Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da açıklandığı çerçevede ve Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, tüketici mevzuatı, vergi mevzuatı ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde alıcı ve satıcı üyelik sürecinizin değerlendirilmesi kapsamında potansiyel ticari ilişkinin kurulması amacıyla yapılan piyasa araştırmaları kapsamında elde edebilecek, kaydedebilecek,depolayabilecek,muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek,değiştirebilecek,yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek,devredebilecek,aktarabilecek,paylaşabilecek,sınıflandı¬rabilecek, anonim hale getirebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Veri Sorumlusunun Kimliği

ÜYELİK SÖZLEŞME’si kapsamında paylaştığınız Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu, ONLİNE MAĞAZA  ‘dır.

Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçlan

ONLİNE MAĞAZA , yürütmüş olduğu tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve Kişisel Verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formu’nda anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde ONLİNE MAĞAZA  tarafından işlenmektedir:

-Üyelik sürecinin değerlendirilmesi ve bu kapsamda sözleşmesel ilişkilerin kurulması, yükümlülüklerin ifası ve üyelik ilişkisi kapsamında sair sözleşmelerin akdedilmesi,

-Çapraz satış, targeting, re-targeting (hedefleme, yeniden hedefleme) raporlama, müşteri memnuniyeti ölçümü gibi pazarla¬ma ve satış faaliyetleri kapsamında size özel fırsatların sunulması,

-Yürürlükteki mevzuat gereği ticari ilişkinin kurulması kapsamında saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası, kopyalanması, yedeklenmesi ve veri güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,

-Yasal/sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve kanunda açıkça öngörülmesi, ONLİNE MAĞAZA  ‘ın meşru menfaatleri için gerekli olması, KVKK’da sayılan ve Açık Rıza gerektirmeyen istisnai addedilecek diğer amaçlar.

İşbu Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formu’nda anılan kanallar. vasıtasıyla ONLİNE MAĞAZA  ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Mevzuat’a ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükarda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktanlması

ONLİNE MAĞAZA , işbu Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formu’nda anılan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız Kişisel Verilerinizi, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formu’nda anılan amaçlar dahilinde:

-ÜYELİK SÖZLEŞME’si dahil üyelik ilişkisinin kurulması kapsamında vermiş olduğunuz bilgilerin teyidi ve kredi limitinizin belirlenmesi için iş ortaklarımız ve bu konuda sigorta şirketleri de dahil olmak üzere destek aldığımız hizmet kuruluşlarına,

-Çapraz satış, targeting, re-targeting (hedefleme, yeniden hedefleme) raporlama, müşteri memnuniyeti ölçümü gibi pazarla¬ma ve satış faaliyetleri kapsamında diğer grup şirketlerimizle ve tedarikçi firmalara,

– ONLİNE MAĞAZA  ‘ın kullandığı bilişim teknolojileri gereği yurt dışı sunucularına ve bilişim teknolojileri desteği alınan hizmet sağlayıcılarına,

-Yetkili kamu kurum/kuruluşları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki gerekli ve yetkili kişi ve kuruluşlara, SMS, e-posta, çağrı merkezi desteği sağlayan aracı hizmet sağlayıcılarına, anlaşma sağlanan kargo şirketlerine aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinize Erişim

KVKK “Madde 11” uyannca ONLİNE MAĞAZA  ‘a başvurarak:

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunlann amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
-Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değ rlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
-Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel
– Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
-Kişisel Verilerinizin kanuna aykın olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Aşağıdaki iletişim kanallarından ONLİNE MAĞAZA ‘a ulaşarak, talebinizi yöneltebilirsiniz. ONLİNE MAĞAZA , talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.Taleplerin ONLİNE MAĞAZA tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin aynca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler ONLİNE MAĞAZA tarafından talep edilebilir.

Web Adresi : www.realgold.com.tr     
Email adresi : destek@realgold.com.tr          

Kişisel Verileri İşleme Süresi

İşbu Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formu’nda anılan kanallar vasıtasıyla ONLİNE MAĞAZA  ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Mevzuat’a ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükarda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

AÇIKRIZA

Yukarıdaki Kişisel Veri İşleme amaçlarından KVKK Madde 5/2(a)’da sayılan ve bu sebeple Açık Rıza aranmaksızın Kişisel Verile¬riniz işlememize cevaz veren istisnai işlemeler hariç olmak üzere aşağıdaki işlemeler bakımından Açık Rızanızı rica ederiz.

ÜYELİK SÖZLEŞME’si dahil üyelik ilişkisinin kurulması kapsamında vermiş olduğunuz Kişisel Verilerin bu bilgilerin doğru¬luğunun teyidi ve kredi limitinizin belirlenmesi için iş ortaklarımız ve bu konuda sigorta şirketleri de dahil olmak üzere destek aldığımız hizmet kuruluşları ile paylaşılmasına,

Tarafınıza kampanya ve bilgilendirme amaçlı her türlü SMS, e-posta ve sair elektronik ticari ileti gönderilmesine,

Kişisel Verilerinizin çapraz satış, targeting, re-targeting (hedefleme, yeniden hedefleme) raporlama, müşteri memnuniyeti ölçümü gibi pazarlama ve satış faaliyetleri kapsamında işlenmesi ve diğer grup şirketlerimizle ve tedarikçi firmalar ile işlenmek üzere paylaşılması, Kişisel Verilerinizin bulut bilişim ve sair sunucu kullanımı ve server desteği gibi sebeplerle yurt dışına aktarılmasına.

Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formu’nun tamamını okudum, anladım ve KVKK kapsamında Açık Rızamı gerektiren yukarıdaki işlemlerin herbirine Açık Rıza veriyorum.

Alıcı Üyelik tarihi itibariyle, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamakla, sözleşme hükümleriyle üyeliği süresince bağlı kalacağını, kabul, beyan ve tahhüt etmektedir.